8. mars - fortsatt like viktig i 2015

06. mar 2015
Årets kvinnedag innleder FNs kvinnekonferanse i New York

Søndag 8. mars markeres den internasjonal kvinnedag i Norge og ellers i verden. I Norge har vi oppnådd mye på likestillingsfronten som det er god grunn til å være stolt over og som vi kvinner nyter godt av hver dag. Men oppnådde rettigheter er ingen selvfølge og må hele tiden voktes og forsvares.

Også i 2015 blir kvinner og barn i vårt samfunn utsatt for menneskehandel, norske jenter opplever å bli sendt til sine foreldres eller besteforeldres hjemland for å giftes bort eller for å omskjæres, og vold i nære relasjoner er et betydelig samfunnsproblem som særlig rammer kvinner og barn.

«Make it happen»
Den internasjonale kvinnedagen er en anledning til både å reflektere over og markere det kvinner har oppnådd av økonomisk, politisk og sosial fremgang de siste hundre år. Dessverre gjelder dette ikke i alle land. Som Soroptimister må vi fortsette vår innsats for å fremme menneskerettighetene og bedre kvinner og jenters kår gjennom prosjektarbeid lokalt og internasjonalt, ved deltakelse i internasjonale fora og gjennom bevisstgjøring.

FNs kvinnekonferanse i New York
Mandag 9. mars starter FNs kvinnekonferanse i New York og her deltar Soroptimist International (SI) med en stor delegasjon deriblant en norsk soroptimist.

For 20 år siden, under FNs kvinnekonferanse i Beijing, opplevde kvinnebevegelsen et gjennombrudd da 189 FN-land signerte en handlingsplan for å styrke kvinners rettigheter. Dokumentet er fortsatt verdens mest omfattende rammeverk for likestillingspolitikk.

Hvert år samles politikere og representanter fra sivilt samfunn til FNs kvinnekommisjon (CSW) for å diskutere likestillingspolitikk og kvinners rettigheter. I år er det ventet nærmere 9000 deltakere.

I år skal FNs medlemsland enes om en politisk erklæring som skal lanseres den dagen konferansen åpner, altså mandag 9. mars. Denne erklæringen vil gi signaler på hvor mye engasjement og ressurser verdens regjeringer vil legge i sitt likestillingsarbeid i tiden fremover.

Utkastet som foreligger byr opp til politisk svikt, mener den internasjonale kvinnebevegelsen. I en uttalelse kreves sterkere satsing og forpliktelser:

- I en verden der kvinners rettigheter er truet av økonomisk ulikhet, klimaforandringer og voldelig fundamentalisme er det behov for større ressurser og høyere ambisjoner for å kunne oppnå likestilling. I stedet får vi en politisk erklæring som tar oss tilbake til fortiden», står det i underskriftskampanjen

En rekke kvinneorganisasjoner deriblant FOKUS, hvor SINorge er en av medlemsorganisasjonene, har sluttet seg til uttalelsen.

Soroptimist International og kvinnekonferansen
SI arrangerer en rekke sesjoner på kvinnekonferansens forum for frivillige organisasjoner (NGO)

Følgende tema vil bli tatt opp: kvinner i fattigdom, menneskehandel og vold mot kvinner. Gjennom disse sesjonene vil soroptimistenes prosjektarbeid for og blant kvinner over hele verden bli presentert, foruten ulike tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene.

Den internasjonale kvinnedagen er fortsatt viktig i 2015! Bruk dagen!