Flere kvinner enn menn i verden lever i fattigdom

15. nov 2017
For første gang har UN Women og Verdensbanken analysert en husholdsundersøkelse fra 89 land, kategorisert på kjønn, alder husholdssammensetning og andre relevante variabler for bedre å forstå profilen til de fattige.
I 2013 ble det anslått at 767 millioner mennesker lever under den internasjonale fattigdomsgrensen, som er på 1,90 dollar dagen. Vi vet ikke hvor stor andel av disse som er kvinner og barn, men forskning i flere land viser at kvinner dårligere stilt enn menn når det gjelder flere rekke faktorer knyttet til fattigdom. Det gjelder blant annet å ha egen inntektskilde, eierskap og kontroll av eiendeler og beslutningsprosesser i egne husholdninger.

Funnene fra UN Woman og Verdensbanken har som mål å forbedre de tiltakene som gjøres for å utrydde verdens fattigdom og å møte de bærekraftige målene. (SDG).