Vårt innspill til regjeringens likestillingsmelding

02. jan 2015
Mandag 8. desember møtte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ulike organisasjoner for å få innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om likestilling mellom kvinner og menn.

Her er vårt innspill til likestillingsmeldingen:

- "Bakgrunn om vår organisasjon:

Soroptimist International (SI) er en organisasjon for yrkeskvinner, med 90.000 medlemmer i 130 land.  Norgesunionen har ca. 1850 medlemmer i 65 klubber fordelt over hele landet.

Soroptimister arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi først og fremst gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid. Menneskerettigheter for alle, likestilling, myndiggjøring av kvinner og høy etisk standard er viktige elementer i arbeidet.
 
Vi er en ikke-statlig organisasjon. SI har konsultativ status i FN og Europarådet

Våre innspill:

Soroptimistene baserer sine innspill til likestillingsmeldingen på våre medlemmers observasjoner og erfaringer, og har naturlig nok ikke kunnet gjøre utredninger og faktabaserte undersøkelser som grunnlag for våre innspill.  Dette forutsetter vi blir en del av arbeidet departementet vil gjøre.

Vi vil nevne noen punkter vi ønsker at det gjøres nærmere vurderinger av:

1.   Oppvekst og utdanning

1.1 Barnehager bør være: Bemannet med fagfolk, tilstrekkelig personale av begge kjønn og ha nok plasser til alle som søker til enhver tid.

  • Grunnlaget for likestilling mellom kjønnene legges tidlig i livet og bør være en selvfølgelig del av barns erfaringer i barnehagen.  Ikke alle får disse erfaringene i hjemmet.
  • Barnehager er grunnlag for begge foreldres mulighet for deltakelse i arbeidslivet.
  • Døgnåpne barnehager gir grunnlag for begge foreldre til å jobbe i et arbeidsmarked som baseres på stadig lengre åpningstider og arbeidstider i mange ulike yrker.

1.2 Skolen er en sentral aktør og arena for å sikre demokrati og likestilling

  • For likestillingstanken er det viktig at barn har samme erfaringsbakgrunn og at gutter og jenter er likestilte og kan delta på samme aktiviteter og få samme mulighet til utvikling.

2.   Arbeidsliv og næringsliv

2.1 Pensjonsrettigheter: Opptjeningstiden bør være mulig å nå for alle.

  • Pensjonsreformen har forlenget opptjeningstiden for full pensjon, en kvinne med høyere utdanning og flere barnefødsler vil kunne ha vansker med å få full opptjening.

2.2 Midlertidige ansettelser: Unge kvinner har i praksis vanskelig for å få fast ansettelse.

  • Arbeidsmarkedet er generelt stramt for unge nyutdannede, og mulighetene for midlertidige ansettelser brukes i stor grad.  Inntrykket er at dette særlig rammer unge kvinner i en alder der de er ute etter sin første jobb etter endt utdanning og i den alder der det er sannsynlig at de vil få barn innen få år.  Med midlertidig ansettelse vil de ramle helt ut av arbeidsmarkedet etter en graviditet. Det er generelt vanskeligere å få ny jobb når en ikke er i et ansettelsesforhold.  Reglene om midlertidige ansettelser fremmer ikke likestilling.

2.3 Det er fortsatt et kjønnsdelt arbeidsliv og få kvinnelige ledere i enkelte sektorer i samfunnet

  • Det er viktig at menneskelige ressurser brukes best mulig, og det er en styrke med mangfold i arbeidslivet.

3.  Helse

3.1 Forskningsmidler bør spisses mot kvinners helse.

  • Kvinners helseplager synes i noen grad å være andre enn menns, og bør gis særlig oppmerksomhet.  Det er også viktig at spørsmål om kvinner får andre symptomer enn menn blir inkludert i all helseforskning.

4. Vold

Kvinners rett til trygghet når de ferdes ute under alle forhold er en grunnleggende verdi ved vårt samfunn som vi ønsker å bevare og styrke. Tiltak bør rettes mot utøvere av vold og mot holdningsskapende arbeid.

4.1 Lavterskeltilbud i psykiatrien: Enkel tilgang til hjelp i tidlig fase.

  • Både samfunnet og den enkelte pasient kan unngå at problem forsterker seg og utvikler seg i uønsket retning.

4.2 Institusjonsplasser med forsterket tilsyn for voldelige psykiatriske pasienter

  • Det bør bygges ut tilbud med forsterkede institusjonsplasser eller boliger for voldelige psykiatriske pasienter. Dette vil gi økt trygghet både for dem selv og for samfunnet.

4.3 Hjelp til voldsutsatte kvinner, slik som krisesenter, botilbud og veiledning er også viktig.

Med hilsen

Gerd Halmø

President
SI Norgesunionen/SI Union of Norway"