Justisministeren svarer vedrørende barnehusene

29. aug 2014
Norgesunionen har mottatt et første svar på årets resolusjon

Her kan du lese svaret fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 


Resolusjonen som ble vedtatt:

Soroptimist International er opptatt av barns rettigheter  

Norske soroptimister krever at Norge følger FNs menneskerettskrav

Da Norges menneskerettighetssituasjon ble gjennomgått i FNs menneskerettighetsråd 28. april i år, fulgte soroptimistene årvåkent med. Norge fikk en rekke spørsmål og kritiske kommentarer fra flere land. Flere av temaene var knyttet til barns rettigheter.

Det er særlig to områder knyttet til barns rettigheter hvor Norge svikter og det er viktig at regjeringen gjennomfører de nødvendige tiltak for at Norge skal ivareta barns rettigheter i samsvar med FNs anbefalinger. Det betyr blant annet at:

  • Norge snarest må ratifisere tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon og sikre en politikk som ivaretar barns rettigheter.
  • Alle enslige mindreårige asylsøkere skal behandles etter kravene i "Lov om barneverntjenester" – også de over 15 år.

Norske soroptimister krever bedre sikkerhet for volds- og overgrepsutsatte barn og unge

Norge har ti barnehus som skal tilby helhetlige tjenester til barn og ungdommer som har vært utsatt for, eller vitne til, vold eller andre overgrep. På grunn av blant annet kapasitetsproblemer henvises ikke alle barn og ungdommer til barnehusene og mange må også vente lenge.

Barnehusene og politiet må derfor tilføres tilstrekkelig kompetanse og ressurser for å sikre en rask og forsvarlig behandling av sakene.

Norgesunionen av soroptimister forventer at regjeringen prioriterer dette arbeidet.

Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor