Vellykket mentorprogram

21. jan 2014
Mentorprogrammet for innvandrerkvinner med høyere utdanning er godt i gang med runde nummer to.

- Vi har 9 engasjerte mentorpar og hyppige samlinger med godt faglig input. Flere adepter har deltatt både på klubbmøter og distriktsmøte. Samtidig som vi skal gjennomføre pilotprosjektet på en god måte, jobber vi med å se på mulighetene for videreføring av mentorprogrammet etter at pilotprosjektet avsluttes i juni 2014, sier 1. visepresident og leder for prosjektgruppen for Mentorprogrammet, Kirsti Guttormsen.

Søkere og utvelgelse
Etter markedsføring via blant annet lokalmedia, NAV kontorer, NHO, innvandrerorganisasjoner, soroptimistklubber, tidligere deltagere og jungeltelegrafen, kom det 18 søkere til høstens mentorprogram.  Det kom søknader fra både Trondheim og Porsgrunn!

De som bodde innenfor programmets geografiske område (Oslo/Akershus/Østfold) ble intervjuet av to representanter fra prosjektgruppen, og 9 ble valgt ut til de plassene vi hadde å tilby, og matchet med våre mentorer.

Høstens mentorer er fra Oslo II, Oslo- Nordstrand, Moss og Romerike-Lillestrøm. Flere fortsetter fra fjoråret og så er det noen nye som har meldt seg.

Forventningsfulle deltakere
12. september møttes mentorer (de som veileder) og adepter (de som veiledes) for første gang på fellessamling. De ble bedre kjent med hverandre, ytterligere informasjon om programmet ble gitt, og kontrakter skrevet med adeptene. Som i fjor, var opplevelsen at adeptene har slitt lenge med å få relevant arbeid, og var glade og forventningsfulle med hensyn til deltagelse i mentorprogrammet.

Forut for fellessamlingen ble det arrangert mentorsamling med opplæring i mentorrollen som tema. Sidsel Tveiten og Turid Kjølseth fra Romerike-Lillestrøm Soroptimistklubb, var ansvarlige for det faglige innholdet.

- Jeg er stolt av at vi har kompetanse i egen organisasjon på dette området. I tillegg betyr det at vi ikke vil få utgifter til ekstern bistand denne perioden.  Budsjetterte utgifter går hovedsakelig til markedsføring og til lokale/bevertning på samlinger.  Uansett legger vi opp til å komme i mål godt innenfor budsjettet for 2013/2014, sier Kirsti Guttormsen.

I vår hadde vi fortløpende evalueringer med deltagerne og justerte programmet deretter. Blant annet har vi satset mer på intervjuene med adeptene med enda mer fokus på felles forståelse av hva programmet innebærer. Videre har vi nå lagt opp til en rekke flere samlinger og treff gjennom året for hhv mentorer og adepter.  Her har vi innlegg om ulike aktuelle tema i norsk arbeidsliv, og erfaringsutveksling både mentorer og adepter i mellom. Vi tenkte at adeptene på denne måten ville få større muligheter til å bygge nettverk og at mentorene ville få en bedre oppfølgning.

- og justeringene mener vi så langt har gitt gode resultater: Alle mentorparene er godt i gang og alle adeptene er aktive og engasjerte.

Vi har holdt to mentortreff med innlegg fra hhv NAV Intro (potensiell samarbeidspartner for et fremtidig prosjekt) og NOKUT, og et adepttreff med innlegg av Ellen Linde om kultur og kulturforståelse. Dette har blitt godt mottatt. Utover våren 2014 blir det flere treff hvor vi blant annet vil invitere Næringsetaten i Oslo kommune med fokus på gründere.

Hva med veien videre?
Mentorprogrammet går etter vårt syn til kjernen av vår virksomhet – vi bistår andre yrkesaktive kvinner basert på våre egne yrkeserfaringer og kunnskap om norsk arbeidsliv,  SI sitt langtidsprogram  2011-2021 er ”Utdanning og Ledelse ”, og programprofilen understreker vår internasjonale engasjement.  Et slikt program gjør oss også mer synlige – og viser vårt fokus på yrkesaktivitet og prosjektarbeid på en god måte.  Til sist skal nevnes at vi nok dekker en nisje – etter det vi erfarer mangler det tilbud til innvandrerkvinner med høyere utdanning som søker relevant arbeid i Norge.

Unionsstyret har i sin handlingsplan for 2013-2014 vedtatt at vi skal gjennomføre pilotprosjektet, men også videreutvikle mentorprogrammet med tanke på videreføring. Tillitskvinner på utvidet unionsstyremøte har gitt sin tilslutning til dette. Vi vil holde fast ved den samme profilen, nemlig at det er snakk om et arbeidslivsrettet mentorprogram rettet mot innvandrerkvinner med høyere utdanning for å bedre deres muligheter på det norske arbeidsmarkedet.

Noe for andre klubber?
Unionsstyret vurderer det slik at en videreføring av programmet bør skje med utspring i klubber som er interessert. En kan tenke seg at programmet arrangeres av enkeltklubber, evt i samarbeid med naboklubber i deres nærområde. Det kan også være en mulighet at en klubb samarbeider med andre organisasjoner og/eller kommuner som driver denne type program.  

Prosjektgruppen har gjennom planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet bygget opp erfaring og kompetanse som klubbene kan gjøre seg nytte av. Klubbene kan allerede nå henvende seg til prosjektgruppen å få råd og veiledning både i en sonderingsfase, samt planlegging og evt gjennomføring.  Vi vil også i løpet av vinteren sammenfatte våre erfaringer så langt og komme med anbefalinger og tips i skriftlig versjon som gjøres tilgjengelig.

Unionsstyret vurderer nå fortløpende hvordan unionen på annen måte kan bidra til å videreutvikle programmet og å bistå de klubber som ønsker å sette i gang. Prosjektgruppen tar gjerne imot innspill her.

Unionsstyret håper klubbene tar opp til vurdering om de ønsker å arrangere et slikt mentorprogram. Vi tror at et program med lokale forankringer er det beste – dere kjenner best deres egne ressurser, mulige samarbeidspartnere, markedsføringskanaler og finansieringskilder. Vi vil mene at alle soroptimister kan være mentorer gitt at man har lyst til dette og at man får opplæring.

Prosjektgruppen består nå av Turid Kjølseth, Romerike-Lillestrøm, Kirsti Guttormsen, Norgesunionen, Kari Fischaa, Borge, Irmela van der Bijl Mysen, Oslo II. Elisabet Gjerstad, Moss, har bistått under intervjuene av kandidater fra Østfold. Ingerlin Amundsen, Moss trådte ut av gruppen i sommer etter flott innsats gjennom to år.

Ta gjerne kontakt med Kirsti Guttormsen på 1visepresident@soroptimistnorway.no