Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

24. aug 2021
13. august la regjeringen fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, med 82 konkrete tiltak for å styrke innsatsen ytterligere på dette området.

Pressemelding fra regjeringen  13.08.2021

 Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som i ytterste konsekvens tar liv. I denne handlingsplanen settes ofrene i sentrum. Vi skal beskytte bedre, avdekke flere saker og øke kvaliteten på etterforskningen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Økt bruk av omvendt voldsalarm, etablering av en permanent partnerdrapskommisjon og mer aktiv bruk av politiråd for å styrke det forebyggende arbeidet er blant tiltakene.

Politi og hjelpeapparat skal møte utsatte med respekt på en trygg og god måte. Tillit er en forutsetning for å fjerne skam og skyld som mange av de utsatte opplever. Økt åpenhet vil senke terskelen for å melde fra.

 Den som lever i et voldelig forhold må vite at det er hjelp å få. Vi vil fjerne tabuer og skam. Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et offentlig anliggende, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Men skal vi komme dit må vi alle gjøre mer. Tørre å stille de ubehagelige spørsmålene. Tørre å bry oss. For det er langt bedre enn å være tause. Vold må tales i hjel, ikke ties ihjel.

Vold i oppveksten er en vesentlig risikofaktor for voldelige partnerskap eller foreldreskap senere i livet. Denne planen skal bidra til at den forebyggende innsatsen styrkes gjennom i større grad å adressere årsakene til volden.

 Mange voksne og barn lever med gjentagende vold over lang tid. Vårt fremste mål er å forhindre at vold i nære relasjoner skjer. God forebygging kan spare utsatte for betydelige lidelser. Tidlig innsats og langsiktighet i det forebyggende arbeidet er derfor den mest effektive bruken av felleskapets ressurser, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Handlingsplanen inneholder en egen samisk del for å imøtekomme behovet som er avdekket gjennom flere alvorlige saker med vold og overgrep i samiske samfunn. Samer har stått frem med selvopplevde voldserfaringer og stilt krav om åpenhet rundt dette tabubelagte temaet. Kunnskapen om samisk språk og kultur skal styrkes i politi og hjelpeapparat. Det skal etableres et nasjonalt samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesenter. I tillegg skal forskning om vold og overgrep i samiske samfunn styrkes.

Regjeringens handlingsplan for å forebygge  og bekjempe vold i nære relasjoner 2021 -2024