Resolusjon om vold mot kvinner vedtatt på Representantskapsmøtet i Harstad

06. jun 2013

Følgende resolusjon er sendt til Justis- og beredskapsminister Grete Faremo:

Norske soroptimister støtter Europarådskonvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Europarådets ministerkomité vedtok konvensjonen 7. april 2011. Konvensjonen ble åpnet for undertegning på utenriksministermøtet i Istanbul 11. mai 2011. Alle former for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner omfattes, og konvensjonen hviler på de tre grunnpilarene forebygging, beskyttelse og straffeforfølgning.

Norge undertegnet konvensjonen 7. juli 2011 og et høringsnotat om forslag til endringer i straffeloven ble sendt på høring 11. februar 2013. Ratifisering av konvensjonen vil kunne skje når nødvendige lovendringer er vedtatt. For at konvensjonen skal kunne tre i kraft må ti land ha ratifisert konvensjonen. Åtte av disse landene må være medlemmer av Europarådet. Pr. i dag har fire land ratifisert konvensjonen: Tyrkia, Albania, Portugal og Montenegro. 25 land hadde undertegnet, men ikke ratifisert, konvensjonen. Norge er ett av landene som ennå ikke har ratifisert konvensjonen.

Globalt er det anslått at så mange som 7 av 10 kvinner vil oppleve fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Verdensbanken har beregnet at for kvinner i alderen 15 til 44 år er sjansene større for å bli utsatt for voldtekt eller partnerbasert vold, enn sjansene for å få kreft, være involvert i en bilulykke, oppleve krig, eller å bli smittet av malaria, til sammen. Og i følge UN Women lever over 600 millioner kvinner i land der vold i nære relasjoner ikke blir ansett som en forbrytelse.

Det haster med å sette Europarådets konvensjon ut i livet og dermed få et godt instrument til å stoppe volden mot kvinner, både i Norge og internasjonalt. Bruk av vold er et angrep på grunnleggende menneskerettigheter. FNs generalsekretær Ban Ki-Moon sier: ”Vold mot kvinner skal aldri aksepteres, aldri unnskyldes, aldri tolereres”.

Norgesunionen av soroptimister forventer at regjeringen setter fortgang i arbeidet med egne lovendringer for at konvensjonen kan ratifiseres og tre i kraft hurtigst mulig.

Resolusjonen kan lastes ned her