Resolusjon om bekjempelse av menneskehandel vedtatt på Representantskapsmøtet i Stavanger

01. jun 2015
Følgende resolusjon er sendt til: Statsminister, Justis-og beredskapsminster, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Helse- og omsorgsminister, leder og nestleder i Justiskomiteen

BEKJEMPELSE AV MENNESKEHANDEL

 Menneskehandel er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Identifiserte ofre for menneskehandel skal motta bistand og beskyttelse. Norske politikere har lovet å beskytte ofre for menneskehandel i Norge, dersom ofrene anmelder bakmennene. Dette gjelder uansett hva ofrene måtte bli tvunget til. Mange identifiserte ofre for menneskehandel har i tiden etter 2005 fulgt oppfordringen fra hjelpeapparatet og myndighetene om å anmelde sine bakmenn. Vi konstaterer imidlertid at de aller fleste sakene er blitt henlagt. Bakmenn blir ikke tatt, og ofrene sendes ut av landet, mange blir ofre for menneskehandel på nytt.

Norgesunionen av soroptimister forventer at færre saker henlegges fremover. Skal ofrene kunne hjelpes, må menneskehandel avdekkes i større grad enn nå, bakmenn straffeforfølges og utbyttet inndras. Med referanse til rapport fra 2014 fra KOM (Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel) blir det reist tiltale i et fåtall saker. Fra 2005 til juli 2014 falt det dom i kun 35 saker.

  • Vilkåret om at ofrene må vitne i straffesak mot bakmenn for å kunne benytte refleksjonsperiodens lengde og valgmulighet til å bli, må frafalles.
  • Politiet må gis bedre verktøy i etterforskningsarbeidet for å kunne ta bakmennene. Flere etterforskningsmetoder må bli tilgjengelige.
  • Det bør opprettes egne spesialenheter i kampen mot menneskehandel med spisset kompetanse og økte ressurser til etterforskning.
  • De nevnte tiltak må implementeres i den nye handlingsplanen mot  menneskehandel som skal erstatte handlingsplanen: «Sammen mot menneskehandel» som utløp i 2014.

Her kan du laste ned resolusjonen