Skyggerapport til Instanbulkonvensjonen 2020

11. nov 2020
Skyggerapporten er utarbeidet av 13 frivillige organisasjoner, og reflekterer utfordringer knyttet til implementasjonen av Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen).

Istanbulkonvensjonen er et unikt dokument i kampen for universelle menneskerettigheter, og dens effekt er direkte avhengig av implementeringen og oppfyllelsen av kravene. 

Krisesentersekretariatet, Norske kvinners sanitetsforening og juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet det sivile samfunns skyggerapport av denne konvensjonen. I skyggerapporten skal det sivile samfunn fremheve utfordringer og foreslå konkrete anbefalinger om hva myndighetene bør gjøre for å oppfylle sine forpliktelser etter konvensjonen. Rapporten er utarbeidet av 13 ikke-statlige organisasjoner, som alle har bidratt med ekspertise fra sitt felt. 

SI Norgesunionen har gitt vår tilslutning til Norges skyggerapport på Istanbulkonvensjonen.

Du kan lese skyggerapporten for 2020 her: skyggerapportistanbulkonvensjonen2020.pdf