Svekket rettsikkerhet for utenlandske kvinner som lever i voldelige forhold i Norge

16. jun 2021
Representantskapsmøtet i Ålesund 30. mai 2021 vedtok resolusjon om Svekket rettssikkerhet for utenlandske kvinner som lever i voldelige forhold i Norge. Se artikkel fra høringsgruppa og resolusjonen.

 

Svekket rettsikkerhet for utenlandske kvinner som lever i voldelige forhold i Norge

Norske soroptimister har registrert at kravet til botid for å få permanent oppholdstillatelse i Norge er økt fra tre til fem år for asylsøkere, flyktninger og dem som har opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. Vedtaket om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven den 11. desember 2020 har gjort situasjonen svært vanskelig for mange utenlandske kvinner i Norge som har familieinnvandring med disse gruppene.

Endringene i kravet til botid var et resultat av forhandlingene for å få vedtatt statsbudsjettet for 2021. Saken ble hastet gjennom Stortinget uten komitebehandling eller offentlig debatt. Dette bryter med grunnleggende demokratiske prinsipper. Lovendringen er svært kontroversiell og er stemt ned flere ganger tidligere, seinest i 2016. Kvinneorganisasjoner, krisesenterbevegelsen og likestillings- og diskrimineringsombudet var svært kritiske til lovforslaget i sine høringsuttalelser i 2015. De argumenterte for at en heller burde redusere kravet til botid enn å øke det.

Soroptimistene i Norge er bekymret for konsekvensene økningen i krav til botid vil få for utenlandske kvinner som kommer på familiegjenforening med asylsøkere, flyktninger og dem som har opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. Etter den nye regelen må ekteskapet bestå i fem år, før kvinnen får selvstendig permanent oppholdstillatelse. De som lever i voldelige forhold, må bli to år lenger hos overgriperen. Det gir økt risiko for både fysiske og psykiske helseskader og død. Rettsikkerheten til disse kvinnene er betydelig svekket.

Norges menneskerettsforpliktelser tilsier at retten til beskyttelse mot vold må få avgjørende betydning for dem som søker om unntak fra regelen om botid. Vi kjenner til at utlendingsloven gir unntak fra kravet om botid for personer som opplever vold i samlivsforholdet. Adgangen til unntak tolkes ofte strengt. Utenlandske kvinner er spesielt utsatte fordi:

• Få kvinner kjenner til lovverket om mishandling.
• Å bevise vold i nære relasjoner er svært vanskelig, spesielt for innvandrer- og minoritetskvinner som står uten egne nettverk, økonomiske       ressurser,  kunnskap om rettigheter og hjelp.
• Bryter kvinner, som blir utsatt for vold, ut av ekteskapet før botid for permanent oppholdstillatelse er nådd, må hun forlate Norge, selv om hun har     behov for beskyttelse.

Norge ratifiserte sommeren 2017 Istanbulkonvensjonen, Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Konvensjonen ber statene om å ta sitt ansvar for menneskerettigheter på alvor, ved å sikre at vold mot kvinner bekjempes og at vold i nære relasjoner ikke tolereres. Soroptimistene i Norge krever derfor endringer i utlendingsloven så snart som mulig:

• slik at botiden for å få permanent opphold ikke er lengre enn tre år, gjerne kortere
• slik at kvinner som kommer på familiegjenforening kan få opphold på selvstendig grunnlag og dermed kan forlate voldelige forhold

Resolusjon

160621/lbh