Vil styrke diskrimineringsvernet

19. okt 2016
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne sender nå på høring et forslag om å tydeliggjøre Likestillings- og diskrimineringsombudets rolle som pådriver og skille lovhåndheveroppgavene ut i en ny og styrket nemnd.

I dag har LDO en todelt rolle og er både pådriver og lovhåndhever. Det er en sammenblanding av roller som er prinsipielt uheldig. Jeg vil at ombudet gis en friere stilling i samfunnsdebatten slik at det ikke lenger må balansere mellom hensynet til nøytralitet i lovhåndheverrollen og rollen som samfunnskritisk pådriver, sier likestillingsminister Solveig Horne.

Regjeringen foreslår å overføre lovhåndheveroppgavene fra Likestillings- og diskrimineringsombudet til en ny og styrket likestillings- og diskrimineringsnemnd.  LDO blir et rendyrket uavhengig pådriverorgan, som skal følge utviklingen i samfunnet med sikte på å avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling.  Ombudet vil med dette få en organisasjonsmodell som tilsvarer den Barneombudet har i dag.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-styrke-diskrimineringsvernet/id2516449/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Aktuelt+fra+Barne-+og+likestillingsdepartementet-19.10.2016

 

191016/vk