Vold mot kvinner - en av våre største likestillingsutfordringer

05. mar 2015
Kronikk av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

(På trykk i Dagbladet 5. mars 2015)

Daglig hører vi om jenter og kvinner som blir voldtatt og drept i krig og konflikt. I Norge har nær 10 prosent av kvinner vært utsatt for voldtekt. Nesten like mange lever med vold i nære relasjoner.  

Neste uke leder jeg den norske delegasjonen på FNs 59. kvinnekommisjon i New York. Tema er Beijing +20.

På FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing for 20 år siden utarbeidet deltakerne en handlingsplan. Beijing-plattformen slår fast at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at likestilling mellom kvinner og menn er en nødvendig forutsetning for utvikling og fred. De 189 statene som signerte Beijing-plattformen forpliktet seg til å arbeide med likestilling ut ifra et integreringsprinsipp. Det vil si at likestilling skal innarbeides i all politikk og planlegging. Jenter og kvinners rett til utdanning og helse og retten til fravær av vold er noen av de viktigste områdene.

Nå i 2015 ser vi at det er langt igjen til kvinner og menn har like rettigheter. I Norge har vi kommet langt, men vold i nære relasjoner koster samfunnet vårt mellom 4,5 og 6 milliarder kroner i året. Dette er et av temaene vi vil løfte i regjeringens likestillingsmelding som blir lagt frem før sommeren.

De senere årene har vi sett at flere stater og ulike grupper setter religiøse tolkninger og menneskefiendtlige tradisjoner foran menneskerettene generelt, og kvinners rettigheter spesielt.

Kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp og til seksuell og reproduktiv helse er satt under press i land etter land. Kjønnslemlestelse, barne- og tvangsekteskap rammer jenter og kvinner hardt og skaper livsvarige helseproblemer. Barn føder barn i land der overgrep ikke gir jenter rett til abort.

Jenter og kvinner blir brukt som våpen i krig og konflikt. De kidnappes, voldtas og drepes av ekstremister både i Nigeria og i Nord-Irak. Mange lever i frykt for vold og overgrep hver eneste dag.

Hvert år gifter 67 millioner jenter seg før de er 18 år. Det er et brudd på millioner av jenters rettigheter, og det fører til tidlige svangerskap med høy risiko for komplikasjoner og dødsfall. Hver dag dør 800 kvinner på grunn av komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel.

Hver time blir 50 unge kvinner smittet med HIV. Mange mangler informasjon om seksualitet og HIV, og de mangler midler til å beskytte seg selv.

Utdanning er nøkkelordet. Tilgang på informasjon og muligheten til selvforsørgelse kommer gjennom utdanning. Nettopp derfor var Nobels fredspris 2014 så viktig. Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai har gjort en uvurderlig innsats for å få barn, og særlig jenter, ut av slaveri og barnearbeid og inn i utdanning. 

Vi trenger flere slike modige stemmer som kan kjempe for kvinners rettigheter, både globalt og lokalt. Uten modige stemmer og frivillige organisasjoner kan vi ikke drive kampen for like rettigheter og like muligheter framover.

Vi trenger også å ha mennene med i dette arbeidet. He for She-kampanjen til FN viser hvor viktig det er å bringe mennenes engasjement på banen. Flertallet av toppledere i internasjonale organisasjoner og virksomheter er menn. Derfor er det viktig at menn også er bevisste på de store utfordringene knyttet til likeverd og likestilling.

Beijingplattformen har brakt oss langt, men vi må arbeide videre. Derfor er det viktig at Norge fortsetter å arbeide for likestilling i FN og andre internasjonale fora i årene framover.