Prosjektarbeid

På alle nivå i Soroptimist International står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinners og barns levekår.

Prosjektarbeidet er knyttet til SI sine programmål for fireårsperioden 2015-2019, som igjen støtter opp under FNs tusenårsmål:

Mål nr. 1: Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og /eller ved å tilrettelegge for læring.

Delmål:

- Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring

- Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner

- Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning

- Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester

- Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Mål nr. 2 Soroptimist International skal være en global stemme for å øke kvinners og jenters mulighet til utdanning og ledelse.

Delmål:

- Styrke og øke SI sin tilstedeværelse som en pådriver på alle nivå

- Øke aktiviteter og samarbeid som tydeliggjør den internasjonale profilen og gjør Soroptimist International mer synlig

- Sikre at SIs grunnleggende, globale formål oppfylles gjennom lokale og globale prosjekter

 

Kikk også nærmere på aktivitetene våre på siden for Klubbprosjekter!

 

Oppdatert 300516/vk