Våre mål - programfokusområder

Soroptimistene arbeider for å gjøre kvinner og jenter i stand til å bedre sine livsvilkår gjennom handling, bevisstgjøring og påvirkning. Vi arbeider internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Norske soroptimister har et særskilt engasjement for utdanning og bekjempelse av menneskehandel. 

Soroptimistenes fem fokusområder er:

  1. Utdanning - utdanning gjør kvinner og jenter i stand til å realisere sitt fulle potensiale, og gir dem mulighet til å bli økonomisk uavhengige
  2. Levekår - vi hjelper kvinner med å styrke egne ressurser, tilegne seg ferdigheter og øke egen selvstendighet
  3. Vold mot kvinner - soroptimistene gjennomfører prosjekter som setter fokus på bekjempelse av vold mot kvinner
  4. Helse og matvaresikkerhet - vi jobber for å sikre jenter og kvinner tilstrekkelige helsetjenester og tilgang på rent vann og trygg mat
  5. Bærekraft - vi søker å redusere virkningene av klimaendringene, og skaffer hjelp etter natur- eller menneskeskapte katastrofer

 

Oppdatert 271123/ms