Hvem er vi?

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner med motto å være en global stemme for kvinner. Soroptimistene er et nettverk av sosialt engasjerte kvinner med forskjellig bakgrunn og yrker. Vi arbeider for å gjøre kvinner og jenter i stand til å bedre sine livsvilkår.

Soroptimist International (SI) har som mål å gjøre en forskjell for kvinner og jenter gjennom bevisstgjøring, påvirkning og handling. SI har ca. 72 000 medlemmer i 121 land, og er verdens største sammenslutning av yrkeskvinner. "Soroptimist" kommer fra latinske «soror» og «optima», og kan oversettes med «best for kvinner». Soroptimister arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Menneskerettigheter, likestilling og myndiggjøring av kvinner er viktige elementer i arbeidet. Som en ikke-statlig organisasjon har SI generell rådgivende status i FN og aktive lobbyister ved FN-kontorene i New York, Genève, Wien, Roma, Nairobi og Paris.  

Våre mål
Hvert fjerde år fastsetter SI programområder med mål som det skal arbeides mot. Målene følges opp i alle deler av organisasjonen, helt ned til klubbnivå. 

Målene er tuftet på FNs bærekraftsmål og setter søkelys på noen av de viktigste utfordringer i samfunnet vårt:
          1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
          2. Bedre muligheter for økonomisk selvstendighet og bærekraftige
              arbeidsvilkår for kvinner
          3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i
              konfliktløsning
          4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
          5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø
              og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Oppdatert 190123/ms

Styret i Norgesunionen 2021-2023, fra venstre: 2.visepresident Ann Skadsdammen; Unionssuppleant Torild Foss Aspevoll; Unionskasserer Hanne Berit Ryen; Unionspresident Grethe Mary Sørensen; 3.visepresident Karin Källsmyr; Unionssekretær Inger Kammerud; 1.visepresident Karin Dahlberg Pettersen.