SNLA – Soroptimist Nordic Leadership Academy

SNLA er en ukes opplæring med fokus på lederskap og selvutvikling for unge kvinner mellom 20 og 30 år. Planlegging og gjennomføring av SNLA går på omgang mellom de nordiske landene.

* På grunn av Korona-pandemien er SNLA 2020 blitt utsatt til 2021 *
SNLA vil derfor finne sted på Danhostel, Kalundborg, Danmark i uke 25 neste år. 

For å opprettholde kontakt og motivasjon frem til neste sommer vil deltakerne få tilbud om noen videokonferanser og samtaler før samlingen i 2021.

SNLA 2020/2021 i Kalundborg støttes av tilskudd fra Nordisk kulturpunkt gjennom programmet Norden 0-30.


Hva er Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA)?

SNLA er en kort og intensiv opplæring med fokus på lederskap og selvutvikling for unge kvinner. Opplæringen foregår over en uke og arrangeres på omgang i de nordiske landene. All undervisning foregår på engelsk.

Hvem kan delta i SNLA?
Vi tilbyr muligheten til kvinner mellom 20 og 30 år i Norden som er interessert i lederskap og vil gi sitt bidrag til samfunnet. Til sammen kan 25 deltakere få plass, og et mål er at inntil 50 % av deltakerne har innvandrerbakgrunn. Formålet med dette er blant annet å bidra til integrering i Norden. Hvert av de nordiske landene plukker ut fem kandidater hver som oppfyller kriterier som er satt for deltakelse og som de mener vil ha nytte av opplæringen.
Utvelgelsen baseres på søknad, CV, språkkompetanse, innledende intervju og dybdeintervju (på Skype, på norsk og engelsk). 

Hvem er arrangør?
SNLA blir arrangert av et av de nordiske landenes soroptimistorganisasjon som er medlem av Soroptimist International (SI). Soroptimistene har rådgivende status i FN og er akkreditert til Europarådet. Vi arbeider for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre levekårene for kvinner lokalt og internasjonalt. Organisasjonen er nøytral både religiøst og partipolitisk.

Hvorfor arrangerer vi SNLA?
Soroptimistenes fokusområder, som bygger på FNs bærekraftsmål, er helse, miljø, utdanning og økonomisk utvikling. Et av våre hovedprosjekter er “Educate to Lead”. Det betyr at vi har som mål å gi unge kvinner bedre muligheter for å utvikle seg til å ta lederskap. Vi tror av det er viktig for å bedre kvinners stilling og sikre menneskerettigheter for kvinner og jenter i verden.

Hva er nytten av SNLA?
Erfaringer er at de som har deltatt har hatt stort personlig utbytte av opplegget. I tillegg har de dannet nettverk og vennskapsbånd med deltakere på tvers av landegrenser, bakgrunn og kulturelle forhold som kan være verdifullt i forbindelse med utdanning og jobb innenfor forskjellige områder. 

Finansiering
Det legges opp til at deltakerne får dekket alle utgifter i forbindelse med kursuken slik at alle kvalifiserte og interesserte kan få mulighet til å delta uavhengig av økonomisk stilling. Vi holder kostnadene så lave som mulig ved primært å benytte egne medlemmer til opplæringen. Alle lærerkrefter stiller uten godtgjørelse og bruker av sin fritid. Våre medlemmer er yrkeskvinner fra ulike yrker.  De som blir rekruttert som forelesere på SNLA har alle bakgrunn fra områdene som det undervises i på kurset, og deler sine erfaringer og sin kunnskap.

Kostnader er knyttet til opphold, mat og reise for deltakerne. For å dekke kostnadene søker arrangøren om finansiering fra ulike kilder som Nordisk ministerråd, legater og fond og private sponsorer, samt den europeiske soroptimistorganisasjonen. Alle de nordiske soroptimistunionene stiller med garanti for sine nasjonale deltakere.

Les om SNLA 2017 på Øland i Sverige 

 

 

210120/imst

 

SNLA er utsatt til 2021, og det vil finne sted på Danhostel, i Kalundborg, Danmark i uke 25. (foto: SNLA Soroptimist Nordic Leadership Academy på Facebook)
SNLA 2019 Rauma, Finland (foto fra Facebook)
SNLA 2018 Røros, Norge
SNLA 2018 Røros, Norge
SNLA 2018 Røros, Norge
SNLA 2017 (foto fra Facebook)
SNLA 2017 Øland, Sverige (foto fra Facebook)
SNLA får støtte fra Nordisk Ministerråd