SNLA – Soroptimist Nordic Leadership Academy

SNLA er et kort og intensivt opplæringsprogram under Soroptimistenes fokusområde Utdanning. Programmet har som mål å støtte unge kvinner mellom 20 og 30 år i å oppnå framtidige lederroller. Kurset har fokus på lederskap og selvutvikling for å bli bedre kjent med seg selv og egen kapasitet i å kunne lede.

SNLA 2023
SNLA 2023 arrangeres fra 25. juni til 1. juli i tettstedet Skurup, som ligger helt sør i Sverige, mellom Malmø og Ystad. Se brosjyre for SNLA 2023 for mer informasjon. 


Hva er Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA)?
SNLA er et kort og intensivt opplæringsprogram under Soroptimistenes fokusområde Utdanning. Programmet har som mål å støtte unge kvinner mellom 20 og 30 år i å oppnå framtidige lederroller. Kurset har fokus på lederskap og selvutvikling slik at man blir bedre kjent med seg selv og egen kapasitet i å kunne lede. Det er et ønsket mål å få flere kvinner i ledende posisjoner der de vil kunne bidra i samfunnsutviklingen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Deltakerne får også et godt innblikk i Soroptimist International, Europaføderasjonen og Norgesunionen og hvordan soroptimistene gjennom frivillig prosjektarbeid bidrar til et bedre liv for kvinner og jenter. Soroptimistenes fem fokusområder er: Utdanning; Levekår; Vold mot kvinner; Helse og matvaresikkerhet og Bærekraft. Fokusområdene er forankret i FNs bærekraftsmål.

Opplæringen foregår over en uke og arrangeres på omgang i de nordiske landene. All undervisning foregår på engelsk. SNLA har tidligere vært arrangert på Øland i Sverige, deretter i Røros i Norge, Rauma i Finland, Danmark (digital) og sist i Bifröst, Island.

Hvem kan delta på SNLA?
Unge kvinner mellom 20 og 30 år som bor i Norden og er interessert i lederskap og vil gi sitt bidrag til samfunnet, kan søke om deltakelse. Til sammen kan 25 deltakere få plass. Vi oppfordrer unge med både norsk og annen etnisk bakgrunn å søke. Hvert av de nordiske landene plukker ut fem kandidater hver som oppfyller kriteriene som er satt for deltakelse og som de mener vil ha nytte av opplæringen.

Utvelgelsen baseres på søknad i eget søknadsskjema, CV, språkkompetanse, innledende presentasjon/intervju (på norsk eller engelsk) og dybdeintervju (på engelsk). Merk at søknadsskjemaet er på engelsk og at CV leveres med engelsk tekst. Begge intervjurundene foregår på Zoom.

Hvem er arrangør?
SNLA blir arrangert av et av de nordiske landenes soroptimistorganisasjon som er medlem av Soroptimist International (SI). Soroptimistene har rådgivende status i FN og er akkreditert til Europarådet. Vi arbeider for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre levekårene for kvinner lokalt og internasjonalt. Organisasjonen er nøytral både religiøst og partipolitisk.

Hva er nytten av SNLA?
Erfaringer er at de som har deltatt har hatt stort personlig utbytte av opplegget. I tillegg har de dannet nettverk og vennskapsbånd med deltakere på tvers av landegrenser, bakgrunn og kulturelle forhold som kan være verdifullt i forbindelse med utdanning og jobb innenfor forskjellige områder.

Finansiering
Det legges opp til at deltakerne får dekket alle utgifter i forbindelse med kursuken slik at alle kvalifiserte og interesserte kan få mulighet til å delta uavhengig av økonomisk stilling. Vi holder kostnadene så lave som mulig ved primært å benytte egne medlemmer til opplæringen. Alle lærerkrefter stiller uten godtgjørelse og bruker av sin fritid. Våre medlemmer er yrkeskvinner fra ulike yrker. De som blir rekruttert som forelesere på SNLA har alle bakgrunn fra områdene som det undervises i på kurset  og deler sine erfaringer og sin kunnskap.

Kostnader er knyttet til opphold, mat og reise for deltakerne. For å dekke kostnadene søker arrangøren om finansiering fra ulike kilder som Nordisk ministerråd, legater og fond og private sponsorer, samt den europeiske soroptimistorganisasjonen. Alle de nordiske soroptimistunionene stiller med garanti for sine nasjonale deltakere.

Oppdatert 130123/ms 

SNLA 2022 Borgarfjörður, Island.
SNLA 2019 i Rauma Finland.
SNLA 2018 Røros, Norge.
SNLA 2017 (foto fra Facebook)
SNLA 2017 Öland, Sverige.
SNLA mottar støtte fra Nordic Council of Ministers’ Culture and Art Programme.