SNLA Soroptimist Nordic Leadership Academy

Målsetting med SNLA er å inspirere unge kvinner til å ta på seg lederoppgaver i samfunnet og i sine yrker. Det er også en måte å spre ordet om soroptimisme.

SNLA 2018 arrangeres på Røros 24.-30. juni.

Følg SNLA på Facebook

Informasjonsskriv om SNLA 2018

English information about SNLA 2018

Hva er Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA)?
SNLA er en kort og intensiv opplæring med fokus på lederskap og selvutvikling for unge kvinner. Opplæringen foregår over en uke og arrangeres på omgang i de nordiske landene. All undervisning foregår på engelsk.

Les om SNLA 2017 på Øland i Sverige

Hvem kan delta i SNLA?
Vi tilbyr muligheten til kvinner mellom 18 og 30 år i Norden som er interessert i lederskap og vil gi sitt bidrag til samfunnet. Til sammen kan 25 deltakere få plass, og et mål er at inntil 50 % av deltakerne har innvandrerbakgrunn. Formålet med dette er blant annet å bidra til integrering i Norden. Hvert av de nordiske landene plukker ut fem kandidater hver som oppfyller kriterier som er satt for deltakelse og som de mener vil ha nytte av opplæringen.

Hvem er arrangør?
SNLA 2018 arrangeres av Norgesunionen av soroptimister (SI Norway) som er medlem av Soroptimist International (SI). Soroptimistene har rådgivende status i FN og er akkreditert til Europarådet. Vi arbeider for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre levekårene for kvinner lokalt og internasjonalt. Organisasjonen er nøytral både religiøst og partipolitisk.

Hvorfor arrangerer vi SNLA?
Soroptimistenes fokusområder, som bygger på FNs bærekraftsmål, er helse, miljø, utdanning og økonomisk utvikling. Et av våre hovedprosjekter er “Educate to Lead”. Det betyr at vi har som mål å gi unge kvinner bedre muligheter for å utvikle seg til å ta lederskap. Vi tror av det er viktig for å bedre kvinners stilling og sikre menneskerettigheter for kvinner og jenter i verden.

Hva er nytten av SNLA?
Erfaringer etter tilsvarende opplæring i Makedonia og i Sverige i fjor, er at de som har deltatt har hatt stort personlig utbytte av opplegget. I tillegg har de dannet nettverk og vennskapsbånd med deltakere på tvers av landegrenser, bakgrunn og kulturelle forhold som kan være verdifullt i forbindelse med utdanning og jobb innenfor forskjellige områder.

Finansiering
Det legges opp til at deltakerne får dekket alle utgifter i forbindelse med kursuken slik at alle kvalifiserte og interesserte kan få mulighet til å delta uavhengig av økonomisk stilling. Vi holder kostnadene så lave som mulig ved primært å benytte egne medlemmer til opplæringen. Alle lærerkrefter stiller uten godtgjørelse og bruker av sin fritid. Våre medlemmer er yrkeskvinner fra ulike yrker.  De som blir rekruttert som forelesere på SNLA har alle bakgrunn fra områdene som det undervises i på kurset, og deler sine erfaringer og sin kunnskap.

Kostnader er knyttet til opphold, mat og reise for deltakerne. Budsjetterte kostnader er beregnet til ca 1000 euro pr. person. For å dekke kostnadene søker vi om finansiering fra ulike kilder som Nordisk ministerråd, legater og fond og private sponsorer, samt den europeiske soroptimistorganisasjonen. Alle de nordiske soroptimistunionene stiller med garanti for sine nasjonale deltakere.

Søknadsfristen for 2018 var 10. februar. Kunngjøring om søknadsfrist for SNLA 2019 kommer.

Søknad sendes i søknadsskjema

 

Oppdatert 290618/tl

 

SNLA 2018 på Røros