Prosjektarbeid

På alle nivå i Soroptimist International (SI) står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre kvinners og barns levekår.

Prosjektarbeidet er knyttet til SI sine programmål for fireårsperioden 2015-2019, som igjen støtter opp under FNs bærekraftsmål

Mål 1:
Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og /eller ved å tilrettelegge for læring.

Delmål:

  • Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
  • Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
  • Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
  • Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
  • Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Mål 2:
Soroptimist International skal være en global stemme for å øke kvinners og jenters mulighet til utdanning og ledelse.

Delmål:

  • Styrke og øke SI sin tilstedeværelse som en pådriver på alle nivå
  • Øke aktiviteter og samarbeid som tydeliggjør den internasjonale profilen og gjør Soroptimist International mer synlig
  • Sikre at SIs grunnleggende, globale formål oppfylles gjennom lokale og globale prosjekter

 

I tillegg til Norgesunionens prosjekter, har klubbene egne prosjekter som du kan lese om på hver klubb sine nettsider.
 

Oppdatert 081218/tl