FOKUS-kontakten informerer

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) er en paraplyorganisasjon som jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom internasjonale prosjekter og pådriverarbeid i Norge. Her finner du informasjon om møter, seminarer m.m. fra FOKUS-kontakt Mona Christine Wiger.

FNs internasjonale dag mot kvinnelig kjønnslemlestelse
I forbindelse med dagen har FOKUS sammen med flere andre frivillige organisasjoner publisert en debattartikkel som maner Norge til å lede an kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Du kan lese innlegget her.  


Protokoll fra representantskapsmøte i FOKUS 18. november 2022


Frokostmøte om femisid 29. november 2021


Protokoll fra representantskapsmøte i FOKUS 19. november 2021


FOKUS har nå levert Norges offisielle dokumenter til årets kvinnekommisjon

 FOKUS_CSW 65 offisielle dokumenter sammenfatter


Den nyvalgte styrelederen i FOKUS er soroptimist
Fredag 22. november 2020 avholdt FOKUS representantskapsmøtet, denne gangen på Zoom. Her ble det valgt ny styreleder, og det ble Anne-Mette Øvrum fra Høyres Kvinneforum. Anne-Mette har vært medlem av SI Odal, som nå er nedlagt. Nærmeste klubb er Kongsvinger, og hun vurderer å engasjere seg i den etter hvert. 

Mari Elin Øksendal fra Trondhjem Soroptimistklubb ble valgt inn i styret i 2019, og i tillegg er Gerd Louise Molvig fra Rygge Soroptimistklubb medlem av valgkomiteen. 

Les FOKUS-kontaktens rapport fra møtet


Uttalelse fra FOKUS styre - COVID-19 og konsekvenser for kvinner og jenter


FOKUS- Kontakten informerer om aktiviteter 1. halvår 2020:

16.01.2020 Nyttårs mottakelse for å markere Beijing-plattformen 25 år.

 17.01.2020 Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet inviterer med dette til et informasjons- og innspills møte i forbindelse med CSW64/Beijing +25.

21.02.2020. arrangerte FOKUS frokost møte i samarbeid med organisasjonen Fred i Colombia i Kulturhuset.

05.05.2020 MiRA-Senterets seminar Beijing +25 - Minoritetskvinners rettigheter. Hvor står vi?

Les hele infobrevet her:

Representantskapsmøtet i FOKUS 19.11.21


FOKUS-kontakten følger opp Norgesunionens medlemskap i FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål.

Vår FOKUS-kontakt informerer norske soroptimister gjennom inspirerende referater fra interessante møter som hun deltar på. 

E-post: fokuscontact@soroptimistnorway.no

Artikkelsiden oppdatert 151219/tl/imst


FOKUS-kontakten oktober og november 2019

Referater fra følgende møter:

8.10.19 Frokostmøte hos FOKUS

25.10.19 FN-dagen. Kan Norge utgjøre en forskjell i FN` s sikkerhetsråd?

22.11.10 Representantskapsmøte i FOKUS, Litteraturhuset
med innlegg fra utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og UN Womens nordiske direktør Caroline Rusten

Les FOKUS-kontaktens rapport oktober og november 2019


REFERAT FRA MØTE I FOKUS 20.09.19

Landdirektøren fra FOKUS’ kontor i Colombia delte sine kunnskaper om situasjonen i landet, tre år etter at Fredsavtalen ble signert.

Les hele referatet fra møtet om Colombia her


Besøk hjemme hos soroptimist i Phnom Penh, Kambodsja


MØTE I FORUM 1325 i UD 11.6.19

Vedlagt følger et detaljert referat fra møte i Forum 1325 Kvinner, Fred og Sikkerhet i UD. 

Les referat fra, Spesialrepresentanten for dette arbeidet i Utenriksdepartementet, fra møtet den 11.juni


INTERNASJONAL KONFERANSE OM SEKSUELL OG KJØNNSBASERT VOLD

Norge gir 1 milliard kroner til tiltak mot voldtekt i krig

Les referatet fra møtedagene 23. og 24. mai  2019 i Oslo


VIDERE ARBEID MED NORGES BEIJING+25-RAPPORT

Fokus har gitt innspill fra representanter fra sivilt samfunn til Norges Beijing+25 rapport, datert 6. mai 2019. Fokus reiser flere spørsmål om videre arbeid med rapporteringen.

Les svarene fra Det kongelige kulturdepartement fra 11.06.19


NOBELS FREDSSENTER, OSLO 1. FEBRUAR 2019

Menn og gutter voldtas også, men de færreste får hjelp. Sitter skamfølelsen enda dypere hos dem?

Les referatet fra møtet 1.februar 2019.


NOBELS FREDSSENTER, OSLO 11. JANUAR 2019

I forbindelse med lansering av Regjeringens fjerde handlingsplan for Kvinner, fred og sikkerhet (2019-2022) ble det gjennomført et dagsseminar i regi av den norske regjering, the UN Development Programme (UNDP) og the International Civil Society Action Network (ICAN). Modige kvinnelige fredsbyggere fra Nigeria, Syria, Yemen og Afghanistan deltok i panelet eller på skype. De fortalte uredd om sitt arbeid for å finne fredelige løsninger i land hvor sivil mobilitet er meget innskrenket og farlig.

Les hele referatet fra møtet 11. januar 2019.


 FOKUS innkaller til møte for å utarbeide innspill fra sivilt samfunn til myndighetene foran FNs Kvinnekommisjons møte som finner sted nå i mars. Les hele innkallingen. 


FREDSPRISEN 2018
Hvordan bekjempe seksuell vold i krig? 

Samling i Det Norske Teatret, Oslo 11. desember
Arrangører: FOKUS, Kirkens Nødhjelp og PRIO (institutt for fredsforskning)

Les referat fra møte 11.12.18 om seksualisert vold i krig


Representantskapsmøtet i FOKUS

Les oppsummering fra representantskapsmøtet 23.11.18


Menneskehandelkonferansen 2018, Oslo 15.11.18

Rosa-prosjektet sto som arrangør avkonferansen i samarbeid med Krisesentersekretariatet i Oslo.
Les hele referatet fra en konferanse som gjorde sterke inntrykk.


MØTER I OSLO PÅ FN-DAGEN 24.10.18
i regi av FN-sambandet og andre norske FN-organisasjoner
Les oppsummering fra to møter på FN-dagen 2018


Samarbeidsorganet for kvinner, fred og sikkerhet.
Les FOKUS-kontaktens referat fra møte i Utenriksdepartementet 18.09.18.


FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) – oppfølging av anbefalinger
Les FN-kontaktens referat fra innspillsmøte i Barne- og likestillingsdepartementet 27. august 2018


Er fattigdom selvvalgt?

Les oppsummering fra seminar i MiRA-Senteret 19. juni 2018


Statusrapport og innspill til ny Handlingsplan for FNs sikkerhetsresolusjon 1325
Les FOKUS-kontaktens referat fra møte i UD 13. april 2018


UN Theme Week – Hvordan kan FNs bærekraftsmål bli mer bærekraftige?
Les FOKUS-kontaktens referat fra møtet mars i regi av UNDP i Oslo


Nasjonal likestillingskonferanse
Tema: #metoo – hva nå?
Les oppsummering fra nasjonal likestillingskonferanse 28. februar 2018


Sikkerhetsrådets resolusjon 1325
Les om Ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet og møtet i Utenriksdepartementet 27. februar 2018


FOKUS-møte om internasjonal bistand og kvinneorganisasjoner mot år 2025
Les oppsummering fra debattmøte i FOKUS 9. januar 2018


MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2017
Årets tema: Utdanning for likestilling og integrering
Les mer om MiRAs nasjonalkonferanse 23.11.17

Se også MiRA-Senterets nettsider 


Representantskapsmøtet/årsmøtet i FOKUS
Les oppsummering fra FOKUS sitt årsmøte/representantskapsmøte 22.11.17


Innspill til årsrapport 2016 Kvinner, fred og sikkerhet
Norgesunionen av soroptimister er medlem av Forum 1325, og vår FOKUS-kontakt har vært med på presentasjoner i UD og møter i FOKUS, hvor vi i ettertid har jobbet med innspill til årsrapporten fra myndighetene.

Innspillet fra Forum 1325 er sendt Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet samt Barne- og likestillingsdepartementet. Det har skjedd mye positivt i regi av Norge de siste årene, men man kan alltid bli bedre. Innspillet gir klare anbefalinger om å rapportere bedre på resultater i felt, skolering av ambassadeansatte og gi mer støtte til forskning.  Seksualisert vold er blitt ytterligere aktualisert gjennom media den siste tid.

Les innspillet fra Forum1325 her (pdf)


Møte hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Oslo 1.11.17
Før FNs høring av Norge om gjennomføring av kvinners menneskerettigheter
Om status på Norges gjennomføring av konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (CEDAW- konvensjonen): sentrale tema, anbefalinger fra forrige rapport, hvilke forbedringer som er gjort, samt gjenstående utfordringer. Om Norsk skyggerapport til kvinnekonvensjonen 2017

Les referat fra møtet hos LDO 1.11.17 før FNs høring av Norge om gjennomføring av CEDAW


Møte med UD 14.september 2017 - Samarbeidsorganet for kvinner, fred og sikkerhet - FNs Sikkerhetsresolusjon 1325
På møtet oppdaterte blant annet statssekretær Laila Bokhari om hva som gjøres innen «Kvinner, fred og sikkerhet» på globalt nivå.

Les hele referatet til vår FOKUS-kontakt Gerd Louise Molvigs referat UD om FNs sikkerhetsresolusjon 1325


MEDLEMSMØTE I FOKUS, Håndverkeren, Oslo 12.09.17
Orientering fra organisasjonsutvalget. Innspill til ny rammeavtale med Norad. Kort møte med Nobels Fredsprisvinner Rigoberta Menchu fra Guatemala. 


LANSERING AV NORSK SKYGGERAPPORT TIL KVINNEKONVENSJONEN
30. august 2017

Norge har ferdigstilt sin 9. rapport til FNs Kvinnekommisjonskomité og skal eksamineres i november 2017. Skyggerapporten utarbeidet av 22 norske organisasjoner fra det sivile samfunn gir et kritisk blikk på norsk likestilling; hvor gode er vi egentlig og hva mangler?

Les hele referatet fra lanseringen av skyggerapporten 30. august 2017


REFERAT FRA MØTE I UD 16. juni 2017. 
Gjennomføringen av handlingsplanen «Frihet, makt og muligheter»

Formålet med UDs møte var å formidle hovedlinjer for status på likestillingsfeltet. UD ønsket også innspill på viktige prioriteringer fremover i internasjonalt arbeid for kvinners rettigheter og likestilling.

Les hele referatet fra møtet 16.juni 2017  


MØTE OM TANZANIA 22. mai 2017
Investering i Tanzania – betyr det flere problemer for rurale kvinner eller en bedring av kvinners landrettigheter?
Leder for UN Women og tre forskere peker på mange utfordringer.

Les referat fra møtet om Tanzania 22. mai 2017 


FOKUS-RAPPORT 2017 OM CSW 61
Rapport publisert av FOKUS om FNs kvinnekommisjon 2017

Les FOKUS sin rapport om CSW 61


MØTE I NORAD 27.04.17
Kjønnsperspektiv på demografi og konflikter

De nye bærekraftmålene forplikter Norge. Det gjelder også likestilling som er bærekraftmål 5. Derfor hadde Norad kalt inn til et møte der forskere, Norad og Utenriksdepartementet presenterte resultater og politiske anbefalinger om forskning, kjønn, fred og sikkerhet.
Les referat fra møtet 27. april 2017 i NORAD

MØTE I FOKUS 30.03.17
med minister og parlamentariker-delegasjon fra Sri Lanka

Seminar om norske organisasjoners erfaringer i arbeidet med likestilling/kvinners rettigheter
Les referat fra møtet 30. mars 2017 med repr fra Sri Lanka


KVINNEDAGEN på Nobels Fredssenter – seminar 8. mars 2017

Norske humanitære organisasjoner må i dag rapportere på kjønnsperspektivet. Derfor var Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Care, Caritas og Redd Barna invitert. På kvinnedagen ville UD utfordre generalsekretærene i disse organisasjoner til å dokumentere hvordan de løfter frem og ivaretar kvinners situasjon i humanitære kriser. 
Les hele referatet fra seminaret 8. mars 2017 


MØTE I UD 1. mars 2017
SAMARBEIDSORGANET FOR KVINNER, FRED OG SIKKERHET (Forum 1325)

Seksjon for FN-politikk i UD hadde invitert frivillige organisasjoner til møte, hvor også representanter fra Forsvaret deltok.
Les referat fra møtet 01.03.2017 i UD med Forum 1325 


“BOYS, MEN AND THE WORK FOR GENDER EQUALITY”
Temakonferanse på Litteraturhuset – 17. januar 2017

MENN ER LØSNINGEN, IKKE PROBLEMET, sa statsråd Solveig Horne, da hun åpnet konferansen.  
Les referat fra konferansen 17.01.2016 om gutters og menns rolle i likestillingsarbeidet


MiRA-SENTERETS NASJONALKONFERANSE 24. november 2016
«Mitt høyeste ønske er å få en jobb!» 

Om minoritetskvinner, likestilling og arbeiderliv
Les referat fra MiRA-senterets nasjonalkonferanse 24.11.2016


FOKUS REPRESENTANTSKAPSMØTE 22. november 2016

Les referat fra representantskapsmøte i FOKUS 22.11.2016


MØTE PÅ “INGENSTEDS” i Oslo 24. oktober 2016
Tema: SDGs and Human Rights:
Is the shrinking space for civil society threatening sustainable development?

På selveste FN-dagen inviterte UNICEF, FN-sambandet, UNDP, FOKUS m.fl. til en tankevekkende konferanse om de nye bærekraftsmålene og menneskerettigheter.
Les referat fra møtet på FN-dagen 2016


KVINNER – BARE TIL PYNT I POLITIKKEN? – 26. september 2016

Norad, Chr. Michelsen Institutt og FOKUS arrangerte et interessant møte i Oslo 26. september 2016.
Målet med seminaret var å få belyst tre spørsmål:
1. Hva skal til for at kvinner blir valgt?
2. Hva må til for at kvinnelige politikere skal få reell makt
3. Har Norge en rolle å spille?
Les referat fra møtet 26.09.2016 om kvinner i politikken  


MØTE I NORAD 26.09.16
Lansering av Global Education Monitoring Report 2016

Rapportens tittel: Education for people and planet: Creating sustainable futures for all

Rapporten ble lansert i samarbeid mellom Unesco, Norges Utdanningsforbund, Unicef, Norad og Utenriksdepartementet, men det er UNESCOs referansedokument for alle som er opptatt av global utdanning. Årets rapport tar for seg betydningen av utdanning for å nå FNs bærekraftsmål 4, med 17 delmål. Rapporten ser også på hvordan de forskjellige målene påvirker hverandre, og viser hvor viktig utdanning er for å utrydde sult og fattigdom, sikre bedre helse, likestilling, bærekraftig forbruk og et mer inkluderende samfunn.

Les referat fra lansering av Global Education Monitoring Report 2016


FOKUS MEDLEMSMØTE 26. mai 2016

Tema var bl.a. visjon, formål og overordnet mål samt strategiske prioriteringer.
Les referat fra medlemsmøte i FOKUS 26.05.2016


RELIGION AND DEVELOPMENT: DIALOGUE ON GENDER; RIGHTS AND SENSITIVE ISSUES

Dagsseminar 20. mai 2016 i regi av NORAD i samarbeid med UNFPA (FNs befolkningsfond) og trosbaserte aktører fra flere religioner.
Les referat fra seminaret om religion og utvikling


ET LIV I EKSIL – OM KVINNER OG BARN PÅ FLUKT – februar 2016

MiRA-Senteret, som er et ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, holdt i februar 2016 et seminar om kvinner og barn på flukt på Litteraturhuset i Oslo. Leder Fakhra Salimi innleder med å henvise til dagens ordbruk. Man snakker ikke om mennesker og individer, men om flyktningestrømmen, hvor man er mer opptatt av tall, statistikk og potensielle terrorister.  

Les hele referatet fra MiRAs seminar i februar 2016 om kvinner og barn på flukt


MØTE I FORUM 1325 – KVINNER, FRED OG SIKKERHET – 10. februar 2016

Tema for møtet var bl.a. oppsummering av forumets arbeid 2015, planer for forumets arbeid i 2016, veileder for utenrikstjenestens arbeid med kvinner, fred og sikkerhet samt planlagt stortingsmelding om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Les referat fra møtet 10.02.2016 i Forum 1325 


KONTAKTKONFERANSEN 2016 mellom myndigheter og sivilt samfunn – 1. februar 2016

Tema: Kvinners økonomiske utvikling, rettigheter og politiske deltagelse.
Les referat fra Kontaktkonferansen 1.2.2016


Nedenfor er også noen referater fra møter som Gerd Louise Molvig deltok på som guvernørsuppleant:

FNs SIKKERHETSRESOLUSJON 1325 - MØTE I UD 23. JUNI 2015

UD inviterte til nytt møte i samarbeidsorganet for kvinner, fred og sikkerhet for dialog rundt gjennomføringen av Handlingsplanen 2015-2018. Hovedtemaet for møtet var kvinners deltagelse og integrering av kjønnsperspektivet i fredsprosesser og –forhandlinger.


HANDLINGSPLAN FOR KVINNER, FRED OG SIKKERHET 2015-2018
Ved lanseringen 16.2.15 var Regjeringen representert ved statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.
Les referat fra lansering av Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet 2015-2018


Les også Tid for refleksjon av Gerd Louise Molvig, styreleder i FOKUS 2005-2009